A Frank család története

by talastunde

László Tamásné Icukától kaptuk édesanyja, Weisz Józsefné Jolán családtörténetét, aki még életében, 66 évesen emlékezett vissza családjának fájdalommal teli krónikájára. Jolán néni már nincs közöttünk, de rendkívül érzékletesen írt szeretteiről, a veszteségekről, családja hagyományairól.

Én elmúltam 66 éves, (Weisz Józsefné Jolán) de még jól emlékszem a nagyszüleimre, akik sokat meséltek nekem az ő szüleikről, nagyszüleikről.

Weisz Józsefné Jolán

Ez pedig már a múlt század elejének ideje. Tehát a következő emlékezések egy része közel 200 éves historikumot jelent. A család anyai ága az Alföld, szűkebben a Duna-Tisza közéről származik. A Frank, illetőleg a Banethok kereskedők, kocsmárosok, majd később a dédszüleim részben földtulajdonosok, részben földet bérlők voltak. Mindegyik meglehetősen vallásos zsidó. A legidősebb örökölte az üzletet, így a kocsmát és általában a gazdaságot is, de köteles volt gondoskodni az utódairól is. A lányok minden esetben elvégezték az akkori időknek megfelelő elemi iskolát, és kivétel nélkül mindenki tudott héberül is olvasni és imádkozni. A leányok kiházasítása a hitközség megbízott házassági közvetítőjének közreműködésével történt. A szóban forgó ara és férjjelölt véleményét, érzelmeit nem különösebben vették figyelembe, úgy tartották, hogy a közös élet majd meghozza a szeretetet. Anyai nagyszüleim fiatalon kerültek egybe. Egymás után 9 gyermekük született. Anyám úgy emlékezett nagyapára, hogy csendes, mosolygós úr volt, aki nagyon szerette a gyerekeit. Ritkán tartózkodott otthon, hiszen egy nagy uradalom főgépészi teendőit látta el. Azt azonban mindig megjegyezte, hogy odahaza nem ő, hanem a nagyi viselte a nadrágot. A követő generáció a dédszülőknél tanultabb és valamivel gazdagabb is lett. Nagyapám már gépészmesterként vette feleségül az alig 18 éves, kis gömbölyded Franciska nagyanyámat.

Franciska nagymama, Baneth Franciska

Fiatal házasokként alapítottak jövedelmező és sikeresnek induló otthont a főváros melletti uradalomban, ahol nagyapám állást, az ezzel járó 2 szobás félkomfortos lakást, bizonyos területű földet és állattartási lehetőséget kapott. A jövő napfényesnek ígérkezett. Jöttek is egymást követve az utódok. Sajnos kitört az első világháború, és a család tragédiáját tetőzte, hogy hirtelen, ereje és érett férfiassága teljében meghalt a családfő. Ez borzasztó csapás volt, mivel nemcsak a biztos jövedelem veszett el pillanatok alatt, hanem hamarosan megszűnt a bérfizetés nélküli lakás, a földjárandóság és általában minden kommenció.  Mivel csak a legidősebb leány tudott munkát vállalni, a család a rokonok adományaiból, valamint a hitközösség juttatásaiból élt, kiegészítve ezt a gazdagabb családok ruhaneműinek foltozgatásaival, finomabb kézimunkák készítésével, azok eladásával. Egyszóval majdhogynem nyomorogtak.

A három lány közül a középső az én anyukám, Frank Julianna volt csak igazán boldog, és talán ő volt a legkiegyensúlyozottabb is.

Frank Júlianna az unokájával és a dédunokájával 2010-ben

A legidősebb, Nelli, szép filigrán kis alakú, jó mozgású, megnyerő teremtés volt, mégis volt a lényében valami taszító.

Frank Petronella

Mire elérte a 35-36. évét, kissé komikus vénlánnyá fejlődött. Frank Katica darabos, szögletes, egészében véve szinte férfias jelenség volt. Fekete göndör haja – a Banethokra jellemző – kerek arcot keretezett. Az önálló kereset, a munkájáért kijáró megbecsülés és különösen az egyre magasabb bér öntudatossá tette. Persze az otthoni rend azt a követelményt szabta meg, már a nagymama álláspontja szerint, hogy a fizetést minden lány az utolsó fillérig köteles az ő kezébe tenni. Ennek az íratlan törvénynek Nelli, anyukám és Katica, hivatkozva a keresetek különbözőségére, eleinte vonakodva bár, de „lebrendőlte a manit”, de csak éppen annyit, amennyit ő jónak látott. Katica egészen a háború kitöréséig keményen dolgozott, és a családi közösségtől anyagilag függetlenítve magát. Az üldözéseket átvészelve férjhez ment, önálló lakásába fogadva egy idős elvált férfit.

Katica és Réti Károly

A házasság nem volt hosszú életű, mivel a férj TBC-s lévén két év múltával meghalt. Lakásába a nem túl sikeres Nelli költözött, majd az ő halála után ez a lakás lett kis nagylányom (Ilonka) felnőtt életének első önálló otthona.

Apai nagyapám valamikor az 1870-es évek közepén Munkácsról, mint felszabadult susztersegéd indult el kis batyuval a hátán, hogy világot látva gyarapítsa a tudását, tapasztalatokat és némi pénzmagot gyűjtsön elkövetkező életére. Két évnyi vándorlás és tapasztalatgyűjtést követően a főváros melletti falucskában telepedett le. Megvett összespórolt pénzének egy részéből a Fő utcán egy kis elhanyagolt gizgazzal benőtt telkecskét. Épített rá egy aprócska szobát, lerakta a pándlit, kiírta a firmát és nekifogott a munkának.

 Ebben a kis faluban akkor még nagy békességben éltek a különböző nemzetiségű és felekezetű népek, szépen gyarapodva, gazdagodva és nem utolsó sorban művelődve. A falunak 3 temploma is volt. Egy több száz éves katolikus, amely ősrégi falakra épült.

Egy református templom, udvarán a haranglábbal. Ez az épület a század elején létesült a református lakosság adakozásaiból.

A zsidó templom a 20-as években épült, az akkor már nagy létszámú hitközség és főleg a jómódú zsidó polgárok adományaiból a régi imaház helyén.

Nagyapám 2 és fél-3 évi agglegényi élet után feleségül vette a kis kedves mosolyú Helénke nagyanyámat. Békességben, szeretetben éltek, az anyagi megerősödést a család gyarapodása követte. Apám, Deutelbaum Géza tizedik gyermekként már meglehetős jómódba született. A fiúk is és a lányok is tanultak voltak, 3 nyelven beszéltek. Németül és svábul, szlovákul (akkor még tótul) és magyarul. A faluban a zsidók (így apámék is) ezeken kívül még a hébert is beszélték, amelyen imádkoztak is.

Ennek a családnak a nagyobbik részét zsidóságuk miatt elpusztították, életüket, vagyonukat elbitorolták. Sajnos magam is megjártam a poklok poklát, méghozzá 12 éves gyerekként. A legszörnyűbb élményem az volt, amikor mindenkimtől elszakítva, egyedül maradva, a családomból kirángatva egy teljesen idegen ország idegen gonosztevői között, kivetett páriaként rabszolgává nyomorítottak. Ennek a szörnyű élménynek a súlya még most is összerántja a szívemet.

Boldogult nagyapám 80 éves korában még tisztességes emberi módon hunyt el családja körében, így is lett eltemetve a nagytétényi zsidó temetőben a korán elhalt kislánya mellé.

Apám és fivérei, valamint sógorai végigharcolták az I. világháborút, majd orosz fogságba esve, szinte anyanyelvi szinten megtanulták az orosz nyelvet is. A 20-as évek második felére konszolidálódott a polgárság, a társasági élet is rendeződött, a faluban megindult egy normális élet, ahol a fiatalság bálokat rendezett. Volt sváb bál, zsidó bál, tót teaestély stb. Megalakult az iparoskör, a gazdakör és alapítottak egy közös színjátszó kört.

Ebben a kiegyensúlyozott időben találkozott össze az én szép szőke, kék szemű, nagyon egyenes derekú és tiszta lelkű anyám, a könnyed,  tehetséges, sokoldalú és aranyos humorú apámmal. Egymásba szerettek. Hosszú udvarlást követően jegyezték el egymást, amit még 2 év jegyben járás követett. Az árván maradt testvérgyerekek nevelését is meg kellett oldani, így esett, hogy az esküvő után a 2 árvát – Zsófikát és Jancsikát – a szüleim vették szárnyuk alá. Közös életüket egy, a falu szélén lévő udvarházban kezdték el, én is ebbe a szép otthonba születtem, de mire 4 és fél éves lettem, már a nagy házban laktunk a nagyapámék szomszédságában. Nagyon szépen berendezett komfortos lakásunk volt, hatalmas üveges verandával. Nagy kert is tartozott a házhoz. Egészen 1939-40-ig jó módban, anyagi gondok nélkül éltünk. Anyukám osztályvezető volt egy Svájcban élő zsidó testvérpár tulajdonát képező gyárban, ami a környék legjobban fizető munkahelye volt. Anyám következetes és okosan szigorú volt. Korán megtanított dolgozni. Sőt, kézimunkázni is. Még nem jártam iskolába, amikor az első hímzésemet a kezembe adta. Nagy becsben, kikeményítve, selyempapírban őrizgette egészen az elhurcolásunkig.

A háború után fizikai és szellemi roncsként érkezett vissza. Anyám természete alapjában véve megmaradt annak az egyenes lelkű, rendet szerető léleknek, aki mindig is volt. Csak befelé fordulóbb, szomorúbb lett.  

Egyébként a kedvenc ünnepem, a péntek estéket leszámítva, a húsvét első két estéje, a pészah volt. Már az előkészületek is izgalmasak voltak. Apámék lehozták a padlásról a két nagy fonott ládakosarat a húsvéti edényekkel. De még ezt megelőzően óriási takarítás rendeződött az egész háztáj területén, mert egy szem morzsának sem volt szabad maradni a lakásban. Így írta elő a zsidó nagy rituálé. Volt is akkora hajcihő minden valamirevaló zsidó háztartásban, hogy öröm volt nézni. De csak nézni, mert részt venni benne már a kisebb lelkesedések közé tartozott. No, amikor végre minden morzsától és egyéb, gyanús piszoktól mentes volt a lakás, akkor anyám kinyitotta a húsvéti edényekkel telt kosarakat, és kiszedtük a szépen selyempapírba csomagolt edényeket (külön a tejes, külön a zsíros). Ez a felszerelés egy teljes, komplett edényzet volt. A papírra nagyon kellett ügyelni, nehogy elszakadjon, mert ebbe lett húsvét után visszacsomagolva az egész vercájg. Az egész hajcihő valahogy jókedvűen bonyolódott az egész rokonság körében. Főleg nagyon szerettük a maceszt (ami nem tévesztendő össze a ma kapható vastag, négyzet alakú pléhre inkább emlékeztető maceszepigonnal). Az a macesz – apám, meg két testvérbátyja hozták Budáról a kóser pékségből – kerek, vékony lapokból állt, ropogós volt és mégis szétolvadt a szánkban. Hatalmas, többrétegű papírzsákokba volt csomagolva. Egy teljes teherfuvarnyi kellett az egész családnak.

Az első szédereste az apai nagyszüleimnél zajlott a teljes család részvételével, sőt, az anyai nagyanyám és két nagynéném jelenlétével együtt. Boldogan készültem kisgyerekként erre az estére. A szépen megterített asztal, a gyertyák fénye, a család ünnepi ruhái, a férfiak a fehér klepétusokban fejükön az aranyszegélyes kapedlival, és öregapám hatalmasan, biztonságot, melegséget árasztva az asztalfőn. A menü mindig ugyanaz volt (szerintem ilyenkor minden zsidó családnál egyaránt), és a ceremónia is szintúgy. Nagyon szerettem a szédertálról a „herajszeszt” (finom dió valamivel), ahogy mindenből én kaptam először egy pirinyó falatot nagyapám lapátnyi kezéből. Olyan mosolygó kék szemeket soha nem láttam, mint amilyenekkel ő nézett le rám. Én pontosan ezt a ceremóniát, ezt a megbízható állandóságot, ezt a semmivel össze nem hasonlítható örömteli, meleg békét szerettem olyan nagyon.

Bár elég szégyen, a háborút követően nem gyakorlom a vallásomat, bár zsidóságomat – mint ahogy magyarságomat sem – nem tagadtam és nem is tagadom meg soha, de az akkori, ünnepi énekeket még ma is – bár sírva és szívet fájdítón – dúdolgatom.

Valahogy jó is, meg rossz is emlékezni ezekre a régi képekre. Az viszont biztos, hogy kb. ennyi szeretet és okos nevelés kellett ahhoz (a szerencsén kívül), hogy túléljem a  szörnyűségeket, a kegyetlenséget, és minden és majdnem mindenki elvesztését.

Borítókép:  Deutelbaum Jolán

Olvasta már?