Mutatjuk, ki jelentkezhet bírósági ülnöknek!

by nora.farmosi

A köztársasági elnök a bírósági ülnökök soron kívüli választását 2023. szeptember 1. és 2023. november 30. napja közé eső időtartamban tűzte ki.

Magyarország alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök – is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 10. pontja alapján a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre a bíróságok ülnökeinek megválasztása.

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 76.SZ/2023. (VIII. 11.) OBHE-határozata alapján Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a Budai Központi Kerületi Bírósághoz választhat a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő ülnököket a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró tanácshoz.

Bíróságiülnök-jelölt lehet:

A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, továbbá azon feltételt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.

A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként a Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag pedagógus, pszichológus és a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint a Be. 680. § (5) bek. c) pontja szerinti, a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Felkérem a fent leírt feltételeknek megfelelő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, egyesületeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek választható személyeket, akik az ismertetett feltételeknek megfelelnek!

A jelöléseket 2023. október 26. napján (csütörtök) 15 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

A jelöléshez szükséges dokumentumok:

  1. Nyomtatvány a Bjt. 213. § (2) bek. alapján a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság ülnökének jelöléséhez.
  2. Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról.
  3. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni a jelöléshez).
  4. Nem pedagógus ülnökjelöltnek igazolnia kell továbbá a megválasztásához a Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő szükséges adatokat és tényeket, ezért – fentieken túl –mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus, egyéb alkalmazási feltételeket igazoló diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás).

Az 1. és 2. pontban jelzett nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, a hivatal nyitvatartási idejében személyesen is elvihetők.

További felvilágosítás a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatalban kérhető.

Elérhetőségek:

Cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

Telefonszám: 06-1/229-2611/188-as mellék

E-mail: jegyzoikabinet@bp22.hu

Forrás: budafokteteny.hu

Olvasta már?